logo

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Protokół 30 sesji- 28.12.2012r.
 

Protokół Nr XXX/12

Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji

z dnia 28 grudnia 2012 r.

która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1,

od godz. 14.00 do godz. 15.35

 

1.       Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady - Andrzej Wiczkowski o godz. 10.00, zgodnie z formułą zapisaną w Statucie otworzył sesję słowami: „otwieram 30 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji”. 

Przywitał następnie radnych, Burmistrza oraz wszystkich przybyłych na tę sesję.

Obecni na sesji:

1)       Radni – Lista obecności stanowi – załącznik nr 1.

2)       z Urzędu Miasta:

Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa, Wanda Ostrowska Ryszard Szydłowski – zastępca burmistrza, Teresa Adamowicz – skarbnik miasta,  Anna Grochowina – Sekretarz Miasta, Jacek Jabrzyk – naczelnik wydziału, Lucyna Rusek – naczelnik wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Marzenna Lasota – Darowska naczelnik wydziału Infrastruktury Społecznej, Zygmunt Kuc – kier. Wydziału Inżynierii Miejskiej,  Rafał Czekański – wydział promocji, Włodzimierz Sało - radca prawny, Agnieszka Janas - kierownik Kancelarii Rady Miejskiej,

Piotr Furtak – prezes Zarządu ZPGD-7

Dariusz Kucharski – wicestarosta dzierżoniowski

Jednostki organizacyjne p. Urszula Skoczek - dyr. SP nr 5 i p. Katarzyna Ciostek - dyr. Gimnazjum Nr 1.

Lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2.

Lista mówców stanowi załącznik nr 3.

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski poinformował, że dzisiejsze obrady będzie prowadził Mirosław Piorun, listę mówców – Andrzej Darakiewicz, natomiast za procedurę głosowania odpowiedzialny będzie Andrzej Bolisęga.

 

2.    Ślubowanie i wręczenie aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego: Pani Elżbiecie Chlipale - nauczycielce Zespołu Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie, Pani Edycie Kordiak - nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, Panu Marcinowi Budziłło - nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie.

Przewodniczący poprosił o głos Burmistrza Marka Pioruna.

Burmistrz Marek Piorun zaprosił nauczycieli i poprosił ich o złożenie ślubowania. Nauczyciele powtarzali rotę ślubowania za burmistrzem.

Burmistrz Marek Piorun - „Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Państwo złożyli wnioski, aby rozpocząć procedurę awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Została powołana przez Burmistrza Miasta Komisja Egzaminacyjna przed którą nauczyciele zdali swoisty egzamin. Informuję Wysoką Radę, że wszyscy państwo spełnili wymogi, zdali egzamin i w obecności Wysokiej Rady informuję, że stopień nauczyciela mianowanego otrzymują:

Pani Elżbieta Chlipała - nauczycielka Zespołu Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie, Pani Edyta Kordiak -  nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie oraz Pan Marcin Budziłło - nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie.

Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem wręczyli akty mianowania i pogratulowali nowo mianowanym nauczycielom.

 

W tym miejscu przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy – o godz. 14:10

Przewodniczący rady Andrzej Wiczkowski wznowił obrady o godz. 14:15 i oddał prowadzenie obrad Mirosławowi Piorunowi.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad radni otrzymali 17 grudnia 2012r. na swoje półki oraz skrzynki mailowe. Uwag do porządku nie zgłoszono.

Porządek stanowi załącznik nr 4.

Przewodniczący obrad poinformował, że porządek obrad opublikowany został na stronie BIP Urzędu Miasta oraz został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (przy ul. Świdnickiej 2 i ul. Krasickiego).

 4.       Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:

1)      projekt nr 213 - w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2014 – 2022 – załącznik nr 5.

Uzasadnienie przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa – załącznik nr 6.

Z uzasadnienia wynika, że realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa następuje poprzez programy sektorowe, do których należy Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2014-2022 (WPI). Aktualizacja tego programu jest konieczna z uwagi na: zmieniającą się sytuację gospodarczą i społeczną, nowe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez strony zainteresowane czy też wykreślenie inwestycji zrealizowanych i zaplanowanych do realizacji w 2013 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) wymaga corocznego monitoringu i ewaluacji. Ta procedura jest stosowana od 2003 r., kiedy to Rada Miejska Dzierżoniowa uchwaliła pierwszy Wieloletni Plan Inwestycyjny. W tworzeniu tego dokumentu biorą czynny udział strony zainteresowane: mieszkańcy, jednostki organizacyjne, radni, przedsiębiorcy składając corocznie wnioski do WPI. Angażowanie społeczności lokalnej do udziału w tworzeniu WPI zostało uznane jako dobra praktyka i zostało umieszczone w bazie dobrych praktyk na stronie internetowej WWW.jakoscwurzedzie.pl . Z naszego doświadczenia mogą korzystać inne jednostki samorządu terytorialnego.

WPI jest sektorowym programem służącym do realizacji celów strategicznych Gminy. Burmistrz Dzierżoniowa powołał Zespół ds. ewaluacji WPI (Zespół) w skład, którego weszli radni Rady Miejskiej Dzierżoniowa, kierownicy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta.

Z obowiązującego WPI wykreślono inwestycje już zrealizowane i te zaplanowane do realizacji w 2013r. Dopisano zadania zgłoszone przez strony zainteresowane, które Zespół po analizie uznał za zasadne. Dokonano aktualizacji Tablicy Kryteriów Oceny Inwestycji uwzględniając oczekiwania stron zainteresowanych oraz zmiany zachodzące w otoczeniu. Przeprowadzono ocenę inwestycji w oparciu

o tę tablicę. Praca nad WPI opierała się na informacjach o nowych możliwościach pozyskania środków

z funduszy europejskich i innych źródeł (dotacje rządowe, realizacja w partnerstwie z innymi podmiotami). W wyniku pracy Zespołu powstała lista inwestycji, która obejmuje lata 2014-2022. Inwestycje zostały podzielone na 10 działów podlegających ocenie oraz jeden dział Budżety Zbiorcze. W działach oznaczono, który cel strategiczny realizują zapisane inwestycje. Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera 103 inwestycje oraz 4 budżety zbiorcze. Wartość udziału środków finansowych gminy w poszczególnych latach jest zgodna z WPF na lata 2014-2022.

Plan ten uwzględnia potrzeby inwestycyjne Gminy, które są niezbędne do jej rozwoju zgodnie z przyjętą w strategii Misją i Wizją Dzierżoniowa. Wnioskodawcy otrzymują indywidualną odpowiedź na składany wniosek. Należy mieć na uwadze, że WPI typuje do realizacji w poszczególnych latach zadania, z perspektywy roku bieżącego. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna może powodować inne spojrzenie na ten ranking w latach kolejnych, zarówno co do listy zadań jak i kolejności ich realizacji.

 Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Rewizyjnej przewodnicząca Grażyna Juraszek przedstawiła opinię pozytywną

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że do głosu nikt się nie zapisał prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 18 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 3, uchwała nr XXX/207/12   została podjęta i stanowi załącznik nr 7.

 

2)      projekt nr 214 - w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego   ZGPD-7 – załącznik nr 8.

Uzasadnienie, które stanowi załącznik nr 9, przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa. Zgodnie z uzasadnieniem celem uchwały jest zmiana statutu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD – 7, który umożliwi przekazanie dla związku międzygminnego części praw i obowiązków nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Miejska Dzierżoniów jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD – 7. W chwili obecnej członkami związku jest Gmina Dzierżoniów oraz Gmina Niemcza. Funkcjonujący statut Związku uniemożliwia przejęcie przez Związek obowiązków nałożonych na gminę przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyżej wymieniona ustawa umożliwia przekazanie praw i obowiązków organów gminy związkowi międzygminnemu. Zakres praw i obowiązków musi zostać szczegółowo opisany w statucie związku.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek organizacji nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina obowiązana jest do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obowiązek ten wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską Dzierżoniowa pakietu uchwał umożliwiających wprowadzenie nowego systemu tj. uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku, uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszają mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów. Wyżej wymieniona ustawa nakłada na organ wykonawczy gminy tj. burmistrza obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zawarcie umowy. Na organie wykonawczym gminy ciążą także obowiązki z nadzorem nad realizacją usługi oraz sprawozdawczość z zakresu odbioru i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy mają możliwość przekazania całości lub części zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi związkowi międzygminnemu. Szczegółowy zakres przekazanych związkowi obowiązków powinien być ujęty w statucie związku. Wszelkie kwestie nieuregulowane w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, dotyczące wykonywania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przez związek międzygminny, a także formy przekazania tych obowiązków przez gminy należy rozpatrywać na gruncie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.).

W celu sprawnego i efektywnego wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się przekazanie części zadań nałożonych na Gminę Miejską Dzierżoniów związkowi międzygminnemu tj. Związkowi Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD – 7, którego gmina jest członkiem. Szczegółowy zakres zadań opisany jest w statucie związku, który jest przedmiotem niniejszej uchwały. Przyjęcie niniejszej uchwały powoduje, że Rada Miejska Dzierżoniów pozostawia w swoich kompetencjach proces uchwałodawczy umożliwiający zaplanowanie kształtu systemu oraz opłat, natomiast związkowi międzygminnemu przekazuje wdrożenie systemu tj. w szczególności: organizacja przetargów, wybór wykonawcy, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez podmioty, którym powierzono odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, przyjmowanie kwartalnych sprawozdań sporządzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sporządzenia rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie oraz nadzór nad selektywną zbiórką odpadów, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz nadzór nad tą działalnością, przygotowywanie i przedstawianie gminom zrzeszonym w związku corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowanie, zorganizowanie i prowadzenie systemu zbierania opłat z tytułu wytwarzania odpadów komunalnych wraz z windykacją zaległych opłat (szczegółowy zakres obowiązków został ujęty w § 6 ust.1 statutu).

Przekazanie ZGPD – 7 określonych w statucie praw i obowiązków gmin pozwala stworzyć jedno biuro dla wszystkich gmin członkowskich odpowiedzialne za wdrożenie systemu i nadzór nad realizacją zadań związanych z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Takie rozwiązanie daje możliwość ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu oraz sprawniejsze wdrożenie systemu w gminach należących do Związku. Zgodnie z planami Zarządu Związku wdrożenie systemu wymagać będzie 5 etatów. Dochodami związku będą opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz składki członkowskie z gmin będących członkami Związku. W 2013 roku planowane składki członkowskie wyniosą 60.845,00 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane będą koszty funkcjonowania systemu, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu ponoszone przez Związek.

 Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że do głosu nikt się nie zapisał ani nie wyraził chęci zabrania głosu prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.

W obecności 21 radnych większością 19 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 2, uchwała nr XXX/208/12  została podjęta i stanowi załącznik nr 10.

 3)      projekt nr 215 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa – załącznik nr 11.

Uzasadnienie przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa – załącznik nr 12.

Burmistrz stwierdził, że celem uchwały jest przyjęcie regulaminu w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa. Przygotowany projekt regulaminu określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zaproponowane w regulaminie zapisy określają w szczególności standardy utrzymania czystości i porządku, obowiązki właścicieli nieruchomości, właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich, co w konsekwencji będzie miało wpływ na stan czystości i porządku w Dzierżoniowie.

Ze względu na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koniecznym jest dostosowanie regulaminu do zmienionego prawa, w szczególności w zakresie odpadów komunalnych. Mając na uwadze zakres zmian został przygotowany nowy projekt regulaminu, a tym samym koniecznym jest uchylenie obowiązującego regulaminu (traci moc uchwała nr LXI/411/06 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa oraz uchwała nr LXII/364/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa). Ze względu fakt, że regulamin jest prawem miejscowym koniecznym jest ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach Gminy Miejskiej Dzierżoniów;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy Burmistrz Dzierżoniowa uzyskał pozytywna opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie (opinia w załączeniu do uzasadnienia). W uchwale nie uwzględniono uwag Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie ponieważ:

1) w § 11 regulaminu oprócz terminu usuwania nieczystości ciekłych został wpisany sposób pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez zapis uniemożliwiający przedostawania się nieczystości ciekłych poza zbiornik. Sposób pozbywania się nieczystości ciekłych opisany jest także w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zapisy zobowiązujące właściciela nieruchomości do zlecania tych usług wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiadanie zezwolenia i posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Mając powyższe na uwadze nie powinno przetaczać się zapisów ustawowych w regulaminie, dlatego też zapis § 11 regulaminu jest prawidłowy i wystarczający zapewnienie czystości i porządku;

2) wprowadzenie zapisu dotyczącego zakazu utrzymania zwierząt domowych w ilości stwarzających uciążliwości dla sąsiadów może powodować wątpliwości i problemy interpretacyjne oraz może być w różnych sytuacjach różnie interpretowana. Można zadać pytanie: jakie ilości i jakich gatunków zwierząt utrzymywanie należy uznać za uciążliwe dla sąsiadów? W większości wypadków uciążliwości związane z utrzymywaniem zwierząt domowych jest związane ze sposobem utrzymywania zwierząt a nie z ich ilością. W przypadku wystąpienia uciążliwości (nie zależnie od ilości i rodzaju gatunków) mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego art. 144;

3) zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych rada gminy nie posiada kompetencji do regulowania wymagań utrzymywania gołębi na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

4) ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazał, że w regulaminie utrzymania czystości i porządku należy określić jedynie termin i obszar, na terenie którym będzie prowadzona deratyzacja. Wpisanie w regulaminie zasad postępowania w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne byłoby przekroczeniem uprawnień rady gminy.

Projekt regulaminu dostosowany został do zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. Szczegółowo został opisany sposób postępowania z odpadami komunalnymi, sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Obowiązujący regulamin, jak i zaproponowany w uchwale nowy regulamin jest prawem miejscowym. Nałożony w projekcie zakres i sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów został określony tak, aby przy możliwie najniższych kosztach stworzyć warunki do prowadzenia jej w sposób efektywny, zgodny z wymaganiami przepisów prawa oraz wygodny dla mieszkańców. Podobnie jak w chwili obecnej system został oparty na selektywnej zbiórce metodą indywidualną i zbiorową (system workowy i pojemnikowy).

W przypadku odpadów problemowych będzie możliwość oddania ich do punktu gromadzenia odpadów.

W tym miejscu przewodniczący obrad Mirosław Piorun zapytał o datę wejścia w życie tego aktu prawnego, ponieważ w uchwale jest zapis, że uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, czyli nie wchodzi w życie tak jak pozostałe uchwały od dnia 1 lipca 2013 r?

Burmistrz Marek Piorun w odpowiedzi stwierdził, że ta uchwała będzie obowiązywać 14 dni od jej opublikowania w dzienniku Urzędowym, ponieważ reguluje ona jeszcze inne kwestie utrzymania porządku w mieście, a nie tylko dot. systemu odbioru odpadów.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że nikt nie zgłosił do zabrania głosu prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 19 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 2, uchwała nr XXX/209/12  została podjęta i stanowi załącznik nr 13.

 4)      projekty nr 216 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów – załącznik nr 14.

Uzasadnienie przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa – załącznik nr 15.

Wg. uzasadnienia konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z obligatoryjnym przejęciem odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy określić sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. W uchwale zostały opisane ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług. Sposób i zakres zaproponowany w uchwale oparty jest na odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz odbioru z terenu nieruchomości worków z selektywnie zbieranymi odpadami (metoda workowa). Odbiór selektywnie zbieranych odpadów w zabudowie wielorodzinnej (metoda pojemnikowa) oparty będzie na odbiorze tych odpadów w punktach segregacyjnych (gniazda segregacyjne). Lokalizacja gniazd segregacyjnych będzie wytypowana na podstawie z doświadczeń z istniejącego systemu. Odbiór odpadów problemowych oparty będzie na punkcie selektywnego odbierania odpadów. Właściciel nieruchomości w ramach opłaty będzie mógł dostarczyć do punktu odpady wskazane w uchwale. W stosunku do odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, oraz opon samochodowych zostały zaproponowane limity ilościowe, aby uniemożliwić pozbywanie się odpadów z poza strumienia odpadów komunalnych z zabudowy mieszkaniowej (tego typu odpady w dużych ilościach powstają w obszarach działalności gospodarczej).

W chwili obecnej nie funkcjonuje uchwała w omawianym zakresie. Obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczas właściciel nieruchomości posiadali umowy z podmiotem odbierającym odpady. Po przejęciu przez gminę obowiązku odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych właściciel nieruchomości nie będzie posiadał umowy z gminą. Sposób i zakres świadczenia usług przez gminę będzie zgodny z niniejszą uchwałą.

 Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że do głosu nikt się nie zgłosił prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 19 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 2, uchwała nr XXX/210/12   została podjęta i stanowi załącznik nr 16.

5)      projekt nr 217 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – załącznik nr 17.

Uzasadnienie przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa – załącznik nr 18.

W chwili obecnej nie funkcjonuje uchwała w omawianym zakresie. Obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6j ust. 1 cytowanej ustawy może być dokonywana na podstawie: liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość, albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego. Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego – taką metodę przewiduje art. 6j ust. 2.

Zgodnie z zapisami ustawy rada gminy zobowiązana jest przyjąć jedną metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadrzędnym celem wyboru metody naliczania opłaty jest możliwie najmniejsze obciążanie mieszkańców kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym zorganizowaniu sprawnego i szczelnego systemu gospodarki odpadami. Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego, ilości zużytej wody na danej nieruchomości, jak i od powierzchni nieruchomości w żaden sposób nie odzwierciedlają ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące nieruchomość. Naturalną rzeczą jest to, że osoba produkuje śmieci niezależnie od ilości zużywanej wody lub wielkości nieruchomości. Mając powyższe na uwadze, najbardziej sprawiedliwym sposobem określania wysokości opłaty jest określenie jej na podstawie ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Metoda naliczania opłaty wg ilości mieszkańców jest jak najbardziej zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”, jest również społecznie sprawiedliwa, gdyż powoduje równe traktowanie wszystkich mieszkańców. Metoda naliczania opłaty w oparciu o liczbę mieszkańców nie powinna również budzić takich kontrowersji jak pozostałe metody, gdyż istnieje przełożenie wprost pomiędzy liczbą zamieszkałych osób, a ilością generowanych odpadów. Ponadto metoda ta jest podstawą naliczania opłat w chwili obecnej przez podmioty odbierające odpady i była stosowana w latach ubiegłych. Przy określaniu wysokości opłaty, zgodnie z art. 6j ust. 2 w/w ustawy, wzięto pod uwagę ilość wytwarzanych przez mieszkańców Dzierżoniowa odpadów komunalnych (zgodnie z posiadaną przez ZGPD – 7 morfologią odpadów komunalnych średnioroczna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca wynosi 260 kg), sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów (zakres został opisany w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów), liczbę mieszkańców, koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na wysokość opłaty bezpośredni wpływ ma także praca sprzętu służącego do odbioru odpadów tj. specjalistyczne pojazdy bezpylne tzw. śmieciarki oraz samochody służące do obsługi selektywnej zbiórki metodą workową i pojemnikową, praca pracowników obsługujących system, koszty funkcjonowania punktu, gdzie mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów problemowych (gruz, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe itp.) oraz koszty obsługi administracyjnej. Ze względu na charakter Gminy Miejskiej Dzierżoniów wysokość opłaty nie jest uzależniona od przypadków, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, a w szczególności sezonowo (przypadek ten ma zastosowanie przede wszystkim w gminach turystycznych, gdzie ilość produkowanych odpadów w zależności od okresu roku znacznie się różni ). Na wysokość opłaty największy wpływ ma zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. Zaproponowany w odrębnej uchwale zakres świadczenia usług jest optymalny i gwarantujący sprawny system gospodarowania odpadami komunalnymi przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych przez mieszkańców opłat.

Mając na uwadze ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców, zaproponowany sposób odbioru, transportu i zbierania odpadów komunalnych, zakres i sposób selektywnej zbiórki odpadów segregowanych, koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów, koszty administrowania systemem miesięczna opłata ponoszona przez mieszkańców zaproponowana w uchwale wynosi 10,50 zł, w przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny. W przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w sposób nie selektywny opłata wyniesie 13,00 zł. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje stosowanie niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny. Zaproponowane w uchwale stawki opłat spełniają zapis w/w ustawy. Różnica w cenie stanowi narzędzie finansowe w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Opłaty określone w uchwale mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy na usługę odbioru i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, który planowany jest w pierwszej połowie 2013r.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powoduje, że właściciel nieruchomości zamieszkałej nie będzie posiadał umowy na odbiór odpadów komunalnych. Na podstawie wypełnionej deklaracji właściciel obowiązany będzie do ponoszenia opłaty na rzecz gminy. Mając na uwadze przekazanie obowiązków, o których mowa w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD – 7, obowiązek organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym przyjmowania deklaracji i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywać będzie na ZGPD – 7. Związek, na podstawie rozstrzygniętego przetargu, podpisze umowę z wykonawcą usługi na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Z opłat wnoszonych przez mieszkańców powinny być pokrywane wydatki związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

                Burmistrz w uzupełnieniu stwierdził jeszcze, że jeżeli ktoś nie podpisze umowy to odpowiedzialność ponosi gmina. Po przetargu ta stawka może się też zmienić.

 

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Budżetu i Finansów Robert Baran przedstawił opinię pozytywną.

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, ze do głosu nikt się nie zapisał prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 18 głosów – za, przeciw – 1, wstrz.  – 2, uchwała nr XXX/211/12   została podjęta i stanowi załącznik nr 19.

6)      projekt nr 218- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Dzierżoniowa, na których zamieszkują mieszkańcy – załącznik nr 20.

Uzasadnienie przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa – załącznik nr 21.

W związku z obligatoryjnym przejęciem odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych rada gminy obowiązana jest określić wzór deklaracji o wysokości opłaty. Na podstawie deklaracji właściciele nieruchomości będą mieli możliwość określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć taką deklarację w siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie lub w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie w terminie do 15 marca 2013r. Jeżeli zamieszkanie na nieruchomości nastąpi po 15 marca 2013r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Dane zawarte w deklaracji umożliwią określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciela nieruchomości oraz adresu nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. W deklaracji zamieszczone zostały także odpowiednie pouczenia dla właściciela nieruchomości, które umożliwią prawidłowe wypełnienie deklaracji.

                W UMD już rozpoczęto prace nad tworzeniem bazy osób, które muszą złożyć ww. deklaracje. Do końca czerwca 2013 roku planuje się prowadzenie bardzo szerokiej kampanii informacyjnej.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Budżetu i Finansów Robert Baran  przedstawił opinię pozytywną

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, ze do głosu nikt się nie zapisał prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 19 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 2, uchwała nr XXX/212/12  została podjęta i stanowi załącznik nr 22.

7)      projekt nr 219 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 23.

Uzasadnienie przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa – załącznik nr 24.

Burmistrz zaznaczył, że w związku z obligatoryjnym przejęciem odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych rada gminy obowiązana jest do określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W chwili obecnej uchwała w tym zakresie nie funkcjonuje, a termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat określony jest w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem odbierającym odpady komunalne. W związku z przejęciem przez gminę obowiązku odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w uchwale określono dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Właściciele nieruchomości obowiązani będą uiszczać opłatę do 20 dnia następnego miesiąca, w wysokości odpowiadającej dwumiesięcznej opłacie. Mając na uwadze przejęcie przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD – 7 organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi opłata będzie stanowić dochód Związku i powinna być wpłacana na konto Związku.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

- w imieniu komisji Rewizyjnej Grażyna Juraszek przedstawiła wniosek do omawianego projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 25. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęła wniosek dot. projektu uchwały nr 219 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegający na zmianie § 2. Komisja proponuje następujący zapis: „Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7”. Przewodnicząca komisji stwierdziła, że były wątpliwości co do słowa „przelew”. Zdaniem komisji poprzedni zapis ograniczałby formę uiszczenia opłaty, szczególnie dla osób, które nie mają kont bankowych.

Przewodniczący obrad zapytał, czy Pan Burmistrz odniesie się do tej propozycji?

Po krótkiej konsultacji z radcą prawnym burmistrz pozytywnie zaopiniował propozycję komisji.

W związku z tym, że więcej uwag nie zgłoszono przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wniosek:

Za – 21,  przeciw – 0, wstrz. – 0.

Wniosek został przyjęty.

Więcej opinii stałych komisji nie zgłoszono.

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że do głosu nikt się nie zapisał prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.

W obecności 21 radnych większością 21 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 0, uchwała nr XXX/213/12   została podjęta i stanowi załącznik nr 26.

8)      projekt nr 220 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – załącznik nr 27. Uzasadnienie przedstawił Marek Piorun Burmistrz Dzierżoniowa – załącznik nr 28.

Zgodnie z uzasadnieniem celem uchwały jest ustalenie przez Radę Miejską Dzierżoniowa górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dotyczy to właścicieli nieruchomości, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat na rzecz gminy. Górne stawki opłat za w/w usługi nie stanowią ceny za wykonanie usługi, a są wartością maksymalnych opłat, których nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w tym zakresie. Tak więc głównym celem uchwały jest ograniczenie możliwości niekontrolowanego wzrostu cen za w/w usługi. Kolejnym celem uchwały, realizowanym poprzez ustalenie w ramach uchwalonych górnych stawek niższych stawek za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, a co za tym idzie ochrona środowiska naturalnego.

W omawianym zakresie obowiązuje uchwała Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Mając na uwadze zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koniecznym jest podjęcie nowej uchwały, tak więc z chwilą podjęcia uchwały traci moc dotychczasowa uchwała.

W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą podpisywać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Odbiór zorganizowany będzie przez gminę (w przypadku Gminy Miejskiej Dzierżoniów przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD –7). Zakres świadczonych usług na rzecz właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawka opłaty określone są w odrębnych uchwałach. Przedmiotowa uchwała nie ma wpływu na opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Górna stawka opłat będzie dotyczyć tych właścicieli, którzy nie mają obowiązku ponoszenia opłat na rzecz gminy tj. właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe. Zgodnie z zapisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w uchwale zastosowano niższe stawki opłaty, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Różnica w cenie stanowi narzędzie finansowe w zakresie wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przy określaniu wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych wzięto pod uwagę zakres czynności niezbędnych do obsługi nieruchomości innych niż zamieszkałe, koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi systemu. Na wysokość opłaty bezpośredni wpływ ma także praca sprzętu służącego do odbioru odpadów tj. specjalistyczne pojazdy bezpylne tzw. śmieciarki oraz samochody służące do obsługi selektywnej zbiórki metodą, praca pracowników obsługujących system. Łączna ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, będzie mniejsza od ilości odpadów odbieranych z terenów, na których zamieszkują mieszkańcy. Podmiot odbierający odpady będzie obowiązany do podpisania umowy z właścicielem nieruchomości.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości nie będą mogli stosować stawek wyższych od określonych w uchwale. Podobnie jak w innych gminach ceny rynkowe, oferowane przez podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości ciekłe, są niższe od określonych w uchwale górnych stawek opłat. Górne stawki opłat nie mają bezpośredniego wpływu na budżet miasta.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Budżetu i Finansów Robert Baran  przedstawił opinię pozytywną

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że do głosu nikt się nie zapisał prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 19 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 2, uchwała nr XXX/214/12   została podjęta i stanowi załącznik nr 29.

9)      projekt nr 221 - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok – załącznik nr 30.

Salę obrad opuścił Jarosław Kresa o godz. 14:50

Uzasadnienie przedstawił Ryszard Szydłowski zastępca Burmistrza Dzierżoniowa – załącznik nr 31.

Zgodnie z uzasadnieniem na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. Zadania wyznacza ustawa, ale najważniejsze z nich dotyczą takich form działania które:

- zwiększają dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- udzielają rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie,

- prowadzą profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dotyczą prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

- wspomagają działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służą rozwiązywaniu problemów

alkoholowych.

Co roku opracowywany jest Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi część programową ogólną oraz harmonogram realizacji zadań. Harmonogram zawiera główne przedsięwzięcia, wynikające z Programu, z wyszczególnieniem również realizatorów i oznaczeniem kwot proponowanych na poszczególne zadania. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. jest realizacją "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2009 - 2015" w części dot. obszaru IV. Przeciwdziałanie rozwojowi uzależnień i przemocy domowej.

Projekt Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu, które

odbyło się 5 grudnia 2012 r. Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą dodatkowych konsekwencji finansowych w budżecie miasta, gdyż są to środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą środki finansowe z tego tytułu mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania wymienione w Programie. Zaplanowana wysokość tych środków w budżecie miasta na 2013 r. wynosi 625.000,00 zł.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Edukacji i Spraw Społecznych przewodniczący Wanda Kunecka przedstawiła opinię pozytywną,

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

Prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.

W obecności 20 radnych (radny Jarosław Kresa nieobecny podczas głosowania) większością 19 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 1, uchwała nr XXX/215/12 została podjęta i stanowi załącznik nr 32.

Radny Jarosław Kresa wrócił na sale obrad o godz. 15:00

10)   projekt nr 222 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania – załącznik nr 33.

Uzasadnienie przedstawiła Anna Grochowina Sekretarz Miasta – załącznik nr 34.

Pani Sekretarz szczegółowo wyjaśniła na czym polega zmiana, a mianowicie - w uchwale Nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 września 2012 r. do której wprowadza się zmianę w § 7 jest zapis, że "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej Dzierżoniowa wyłonionej w wyborach na lata 2010-2014." Zapis ten był konsultowany na etapie projektu uchwały z Krajowym Biurem Wyborczym delegaturą w Wałbrzychu oraz z Wydziałem Kontroli i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W dniu 19 listopada 2012 r. wpłynęło do Urzędu pismo drogą mailową, z Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z informacją, że po konsultacjach z Wydziałem Kontroli i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zapis ten powinien być zmieniony i powinien brzmieć: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do wyborów przedterminowych i uzupełniających organów jednostek samorządu terytorialnego jak i referendów lokalnych przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.".

Z informacji telefonicznej uzyskanej z Krajowego Biura Wyborczego z potrzebą uściślenia zapisu wystąpiła Państwowa Komisja Wyborcza po analizie uchwał podejmowanych przez samorządy na terenie kraju. Zapis ten jest niezbędny chociażby z uwagi, iż wybory do Parlamentu Europejskiego, których ustawowy termin przypada na wiosnę 2014 roku prowadzone będą w obwodach głosowania na podstawie Kodeksu Wyborczego zgodnie z uchwałą XXVI/188/12, natomiast głosowania na podstawie ustawy o referendum lokalnym, ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, do zakończenia kadencji odbywać się będą w obwodach głosowania utworzonych na podstawie Ordynacji.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady: Nie zgłoszono

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że do głosu również nikt się nie zapisał prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.

W obecności 21 radnych większością 21 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 0, uchwała nr XXX/216/12   została podjęta i stanowi załącznik nr 35.

11)   projekt nr 223 - w sprawie wydzierżawienia gruntu – załącznik nr 36.

Uzasadnienie przedstawiła Wanda Ostrowska zastępca Burmistrza Dzierżoniowa – załącznik nr 37.

Zgodnie z uzasadnieniem celem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bez przetargu na okres 20 lat, działki gruntu pod pawilonem handlowym oznaczonej w ewidencji gruntów jako cześć działki nr 219/4 obręb Centrum, położonej w Rynku w Dzierżoniowie, na rzecz właściciela pawilonu.

Właścicielem działki gruntu nr 219/4 obręb Centrum jest Gmina Miejska Dzierżoniów, natomiast właścicielem pawilonu oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały, jest pani Halina Sarosiek. W związku z prowadzonym remontem Ratusza, konieczne jest przeprowadzenie remontu pawilonu przylegającego do Ratusza, który polegał będzie na wykonaniu remontu elewacji frontowej tj. renowacji okna witrynowego i drzwi lub ich wymiany, wykonaniu opasek ciągnionych okna i drzwi, montażu okładziny cokołowej z płyt kamiennych i malowaniu elewacji bez jej docieplenia zgodnie z dokumentacją projektową, którą posiada i udostępni właścicielowi pawilonu - Gmina.

Zakres remontu pawilonu został określony w projekcie porozumienia pomiędzy Gminą a panią Haliną

Sarosiek. Projekt porozumienia zakłada, że właściciel pawilonu na własny koszt, bez prawa zwrotu poniesionych nakładów wykona wyżej opisane prace remontowe w terminie do 30.05.2013 r. Właściciel pawilonu zleci prace remontowe wykonawcy prowadzącemu roboty budowlane związane z remontem elewacji Ratusza i biblioteki, by zachować jednolity wygląd elewacji wschodniej Ratusza. Ponadto dzierżawca na własny koszt, w uzgodnieniu z Gminą, wykona projekt budowlany oraz roboty

budowlane w zakresie remontu dachu, pozostałych elewacji, remontu wewnątrz pawilonu oraz rozbudowy pawilonu o pomieszczenie WC, w terminie do 30.06.2013 r. Grunt pod pawilonem wydzierżawiany był na podstawie krótkoterminowych umów. Ostatnia umowa dzierżawy zawarta z panią Haliną Sarosiek w dniu 16.01.2012 r. na część działki nr 219/4 o pow. 19,20 m2 pod pawilonem handlowym, położonej w Dzierżoniowie w obrębie Centrum obowiązuje do 31.12.2012.r. Pani Sarosiek użytkuje przedmiotowy grunt od 1981 r.

W przypadku dobudowania pomieszczenia WC, zostanie wprowadzony aneks do umowy, w którym zwiększona zostanie powierzchnia dzierżawy gruntu obejmująca dobudowane pomieszczenie tj. ok. 2,1 m2. Ze względu na planowane do wykonania przez dzierżawcę prace remontowe, na koszt dzierżawcy, zasadne jest zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 20 lat. Długoletni okres dzierżawy pozwoli dzierżawcy na zamortyzowanie nakładów poniesionych na remont pawilonu. Gmina będzie uzyskiwać opłaty z tytułu czynszu dzierżawy gruntu oraz podatku od nieruchomości. Obecnie czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 268,22 zł netto.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że nikt nie zgłosił do zabrania głosu prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 21 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 0, uchwała nr XXX/217/12  została podjęta i stanowi załącznik nr 38.

12)   projekt nr 224 - w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego – załącznik nr 39.

Uzasadnienie przedstawił Ryszard Szydłowski zastępca Burmistrza Dzierżoniowa – załącznik nr 40.

Według uzasadnienia, Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nk-N20.4131.947.2012.TW1 z dnia 30 listopada 2012 r. stwierdził nieważność § 8, § 17 ust. 2, § 17 ust. 3 we fragmencie „i 2” uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XXVII/194/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność:

- § 8 w/w Uchwały stanowi o tym iż: "Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz służące szeroko pojętej promocji Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego.

- § 17 ust.2. przedmiotowej Uchwały, który stanowi o tym, iż: "Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 1) usług ksero i wydruków, 2) usług komputerowych, 3) prowadzenia introligatorni, 4) sprzedaży napojów gorących, 5) udostępniania miejsca na reklamy, 6) udostępniania Internetu, 7) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, dzieł twórców."

- § 17 ust.3. we fragmencie „i 2”: "Dochody uzyskane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 i 2 są przeznaczone na cele statutowe Biblioteki."

Głównym zarzutem Wojewody Dolnośląskiego jest zakaz prowadzenia przez Bibliotekę działalności gospodarczej i przeznaczania osiąganych z tego tytułu dochodów na działalność statutową. Wojewoda Dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym wskazuje, iż usługi świadczone przez biblioteki powinny być ogólnodostępne i bezpłatne.

Przepisami prawnymi, które regulują działalność bibliotek w Polsce są m.in: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406) oraz ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 poz. 642 z późniejszymi zmianami). Art.1. ust. 2 pkt 6 ustawy o działalności kulturalnej, dopuszcza prowadzenie przez instytucję kultury również innej działalności niż kulturalna, w tym, nie wykluczając gospodarczej. Uzależnione jest to od postanowień statutu, i świadczy o tzw. swobodzie statutowej organizatora. Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Miejska Dzierżoniowa nadając Statut MPBP Uchwałą XXVII/194/12 z dnia 29 października 2012 r. określiła w § 17 ust. 2. jaką działalność gospodarczą może prowadzić Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie.

Biblioteka ta już od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą ściśle powiązaną z realizacją jej podstawowych zadań m.in prowadzi introligatornię, świadczy usługi ksero, udostępnia Internet itp. w związku z tym nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wojewody Dolnośląskiego, iż tego typu działalności - usług nie może świadczyć. W naszej ocenie stanowisko organu nadzoru jest błędne i może doprowadzić do utraty dochodów własnych Biblioteki - instytucji kultury (ok. 31000,00 zł rocznie), które są przeznaczane na działalność statutową (m.in zakup nowych książek) i znacznie utrudnić mieszkańcom korzystanie z usług biblioteki. Ponadto w innych województwach w Polsce m.in Wojewodowie Kujawsko - Pomorski, Zachodnio - Pomorski, Warmińsko - Mazurski zezwalają na prowadzenie w gminnych bibliotekach publicznych (m.in. w Śliwicach, w Sicienku, w Szubinie, w Kołbaskowie, w Lidzbarku Warmińskim) prowadzenie działalności gospodarczej oczywiście zbliżonej do statutowej. W statutach w/w bibliotek zezwolono m.in na prowadzenie kawiarni, baru, usług wydawniczych, szkoleń i kursów.

W związku z powyższym zasadne jest wniesienie skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr Nk-N20.4131.947.2012.TW1 z dnia 30 listopada 2012 r. w zakresie stwierdzenia nieważności § 8, § 17 ust. 2, § 17 ust. 3 we fragmencie „i 2” uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XXVII/194/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady: nie zgłoszono.

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

W związku z tym, że do głosu nikt się nie zapisał prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 21 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 0, uchwała nr XXX/218/12  została podjęta i stanowi załącznik nr 41.

13)   projekt nr 225 - w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2012 rok – załącznik nr 42.

Uzasadnienie przedstawiła Teresa Adamowicz Skarbnik Miasta – załącznik nr 43.

Z uzasadnienia wynika, że

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 420 154 zł, w tym :

a) o 2 000 zł w związku z dofinansowaniem organizacji konferencji pn. Wykorzystanie Europejskich Funduszy, a sprawne zarządzanie gminą - studium przypadku Gminy Miejskiej Dzierżoniów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

b) o 219 269 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.

c) o 2 000 zł w związku z dochodami z tyt. umowy użyczenia przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej

pomieszczeń Środowiskowemu Domu Samopomocy.

d) o 180 300 zł jako zwiększenie dotacji celowej na 2012 r., na dofinansowanie w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

e) o 5 000 zł w związku z wykonaniem wyższych niż planowane odsetek od zaległości we wpłatach najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest Gmina.

f) o 11 585 zł w ramach projektu pn. Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129 realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiana podyktowana jest zwiększeniem poziomu dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 032 775 zł, w tym :

a) o 249 185 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Województwa Dolnośląskiego w związku z realizacją remontów dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa.

b) o 150 022 zł w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 tj. Żyjemy we wspólnej Europie" i "Kultura bez granic".

c) o 633 568 zł w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z podatków od

czynności cywilnoprawnych przekazywanych z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 249 944 zł w tym :

w zadaniach bieżących:

a) o 27 520 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z realizacją programu dot. odrabiania czynszu.

b) o 39 463 zł w związku z większym zapotrzebowaniem na środki finansowe w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach.

c) o 15 000 zł dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w związku z pomocą świąteczną dla osób starszych i potrzebujących poprzez zakup paczek dla tych osób.

d) o 1 500 zł na pokrycie wydatków na zakup energii w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul.

Nowowiejskiej, które jest aktualnie obiektem w budowie. Ponieważ Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi będzie między innymi użytkownikiem tego Centrum, dlatego zwiększa się plan wydatków ŚDS.

e) o 2 000 zł w związku z partycypowaniem w kosztach utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej użyczającego pomieszczeń Środowiskowemu Domu Samopomocy.

f) o 25 000 zł w związku ze wzrostem kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 1 października 2012r., a co z tym idzie zwiększenia liczby osób ubiegających się o pomoc w postaci zasiłku celowego.

g) o 17 000 zł, co wynika z większych niż planowano składek na ubezpieczenia społeczne w Żłobku Miejskim Nr 1.

h) o 10 652 zł jako zwiększenie planu wydatków w świetlicach spowodowane większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia osobowe oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.

i) o 66 410 zł, co związane jest z koniecznością pokrycia wydatków na zakup usług pozostałych, wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze zmniejszeniem przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu kwoty dofinansowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

j) o 5 000 zł w związku z realizacją Miejskiego Programu Samorządowa Szkoła Środowiskowa II, aktywny wypoczynek i imprezy kulturalne. Dzierżoniowskie placówki z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizują dla uczniów konkursy Bożonarodzeniowe, w ramach których planuje się przyznanie dofinansowania dla szkół na zakup nagród i słodkich upominków.

k) o 17 000 zł w związku w większymi wydatkami związanymi z zakupem energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

w zadaniach inwestycyjnych:

f) o 11 100 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego nr 7. Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu zmywarki dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżoniowie.

g) o 12 299 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy

Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, co wynika z rozliczeń projektu współfinansowanego ze środków UE.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 862 565 zł w tym:

w zadaniach bieżących :

a) o 17 000 zł w związku z uzyskaniem korzystniejszej oferty cenowej w przetargu na konserwację rowów na terenie Dzierżoniowa.

b) o 25 500 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

c) o 97 625 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami szkół, przedszkoli i gimnazjów, w tym

internatu obejmującymi wynagrodzenia, jak i koszty ogólne utrzymania placówek.

d) o 22 520 zł w związku z oszczędnościami w realizacji programu dofinansowania zabytków po ostatecznym rozliczeniu dotacji.

w zadaniach inwestycyjnych :

e) o 549 920 zł w zadaniach inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały, w tym poz.: 2, 3, 5, 13, 20, 25, 31, 34, 38. Oszczędności wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych i z

przeprowadzonych rozliczeń inwestycji.

f) o 150 000 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup portierni po byłych Zakładach Radiowych "Diora" w Dzierżoniowie. Zaplanowane środki miały być przeznaczone na zakup portierni po byłych Zakładach Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie, w celu zorganizowania w niej przez Muzeum Miejskie miejsca wystawienniczego pamiątek po „Diorze”. Z uwagi na wyższą niż zaplanowano kwotę sprzedaży, odstąpiono od kupna tej portierni.

                Pani Skarbnik od razu przedstawiła także uzasadnienie do kolejnego projektu uchwały 226.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Budżetu i Finansów Robert Baran przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Rewizyjnej Grażyna Juraszek przedstawiła opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Edukacji i Spraw Społecznych Wanda Kunecka przedstawiła opinię pozytywną

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

Prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały

W obecności 21 radnych większością 18 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 3, uchwała nr XXX/219/12  została podjęta i stanowi załącznik nr 40.

14)   projekt nr 226 - w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Miejskiej Dzierżoniów – załącznik nr 41.

Uzasadnienie stanowi – załącznik nr 42.

Zgodnie z uzasadnieniem 1) W załączniku nr 2 dokonuje się zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach na realizację wieloletnich przedsięwzięć, w tym:

a) Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie - zmiana limitu wydatków w 2012 r. i 2013 r.,

b) Lokalny Program Rewitalizacji – adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej , które będzie realizowane w latach 2011-2013.

c) Lokalny Program Rewitalizacji – Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – zmiana limitu wydatków w 2012 r.

- Pozostałe kwoty wydatków bieżących i majątkowych ulegają zmianie w związku z dostosowaniem kwot do wartości wynikających z projektu WPF na 2013 i lata następne.

2) Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczą dostosowania kwot do aktualnej korekty budżetu oraz uwzględniają zmiany wprowadzone autopoprawką do projektu budżetu na 2013 rok.

Plan budżetu na 2012 r. po korekcie ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 612 621 zł.

Prowadzący obrady  Mirosław Piorun otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Opinie stałych komisji rady.

-        w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta przewodniczący Adam Bagiński przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Budżetu i Finansów Robert Baran przedstawił opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Rewizyjnej Grażyna Juraszek przedstawiła opinię pozytywną,

-        w imieniu komisji Edukacji i Spraw Społecznych Wanda Kunecka przedstawiła opinię pozytywną

Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono.

Prowadzący obrady Mirosław Piorun zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania omawianego projektu uchwały.

W obecności 21 radnych większością 20 głosów – za, przeciw – 0, wstrz.  – 1, uchwała nr XXX/220/12  została podjęta i stanowi załącznik nr 43.

 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Dzierżoniowa:

1)       przedstawienie skargi oraz stanowiska Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego przez przewodniczącą komisji. Skarga Pana Jerzego Grabowskiego na działalność Burmistrza Dzierżoniowa stanowi – załącznik nr 44.

Stanowisko Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego stanowi – załącznik nr 45.

Barbara Gaweł wnioskowała, aby nie odczytywać treści skargi mieszkańca ani stanowiska komisji, ponieważ na Sali obrad nie ma nikogo z zewnątrz, a wszyscy radni otrzymali materiały przed sesją i się z nimi zapoznali. Radni przyjęli ten wniosek przez aklamację.

2)       wyjaśnienia Burmistrza Dzierżoniowa stanowi – załącznik nr 46.

3)       wystąpienie wnoszącego skargę – Wnoszący skargę nie był obecny na sesji.

4)       dyskusja – nikt do dyskusji się nie zgłosił.

5)       podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Jerzego Grabowskiego na działalność Burmistrza Dzierżoniowa (projekt nr 227) – załącznik nr 47.

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skargę jako niezasadną: za – 19, przeciw – 0, wstrz. – 2.

Uchwała Nr XXX/221/12 została podjęta i stanowi – załącznik nr 48.

6.    Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli Burmistrza w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego modernizacji i rozbudowy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

Przewodnicząca komisji Grażyna Juraszek przedstawiła informację z kontroli Burmistrza w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego modernizacji i rozbudowy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – załącznik nr 49.

Burmistrz Marek Piorun w uzupełnieniu poinformował, że Dzierżoniowski Ośrodek Kultury ma już decyzję użytkowania tego obiektu.

7.   Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono.

8.  Wolne wnioski i informacje.

Radny Michał Gackiewicz w imieniu klubu Porozumienia Dzierżoniowskie złożył wszystkim radnym życzenia noworoczne.

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski również złożył wszystkim życzenia noworoczne. Przekazał także życzenia od księży dzierżoniowskich parafii, z którymi miał spotkanie. Burmistrz Marek Piorun również w imieniu współpracowników podziękował za tą współpracę 12 miesięcy. A na koniec przekazał informację, że dzięki uczestnictwu w konsultacjach Strategii Dolnego Śląska burmistrz otrzymał informację, że dokumenty na budowę obwodnicy zostały już przekazane do realizacji. Marszałek województwa zwrócił się już o przekazanie gruntów pod tą inwestycję. Jest to ponad 94 hektary, bo przez taki teren przechodziłaby ta obwodnica. Burmistrz na zakończenie raz jeszcze złożył Radnym życzenia, aby ten następny rok był równie dobry, a za 2012 podziękował.

 9.   Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadzący obrady Mirosław Piorun o godz. 15:36 słowami: „zamykam 30 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa” zakończył obrady.

Protokół sporządziła: Agnieszka Janas kier. Kancelarii Rady Miejskiej Dzierżoniowa

                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                Andrzej Wiczkowski

 

                                                                                                             Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                           Mirosław Piorun

Ilość odwiedzin953
Osoba wprowadzająca informacjęBeata Kozak
Osoba wprowadzająca informację
Kontakt: 74 645 08 23
Opis: Kancelaria Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za informacjęBeata Kozak
Czas wytworzenia2013-01-30 12:51:51
Czas publikacji2013-01-30 12:51:51
Ostatnia zmiana2013-02-01 14:18:00
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 6450800
fax 74 6415530
loading...
Proszę czekać...